circle

دانلود پاورپوینت درباره تعقید های لفظی و معنوی

circle
listtitle-bottom

دانلود پاورپوینت : درس دستور زبان فارسی 1 (نسخه سوم)

بخشی از محتوا : دستور زبان به دو بخش عمده تقسیم می شود: 1- ترکیب (نقش): در ترکیب از نقش کلمه در داخل جمله بحث می کنیم. 2- تجزیه (نوع): در تجزیه از نوع کلمه یعنی ویژگی ها و خصوصیات کلمه خارج از جمله بحث می کنیم. موارد کاربرد فعل مجهول : 1- وقتی که فاعل معلوم نباشد. 2- وقتی که فاعل اهمیتی ندارد: خیابان کنده شده است. 3- گوینده عمدا نخواهد نام فاعل را بیاورد:حسین کشته شد. متمم : همچنانکه ذکر شد متمم اسمی است که پس از حرف اضافه بیاید. در مواردی اسم و گروه اسمی وقتی که متمم واقع می شود به همراه حرف اضافه می تواند جایگاه نقش جدیدی را اشغال...

دانلود پاورپوینت : درس دستور زبان فارسی 1 (نسخه دوم)

بخشی از محتوا : جمله : مجموعه ای از کلمات که اندیشه ها ،خواست ها و عواطف ما را نشان می دهد . نکره: اگر اسم برای مخاطب یا خواننده آشنا یا شناخته شده نباشد، آن را نکره کویند، مثال : کتاب، مرد نقش نهادی: هرگاه در باره اسم خبری داده شود و اسم در مقام اسناد قرار  گیرد آن اسم دارای نقش نهادی است . مثال : بهار خرم فرا رسید . صفت تعجبی:  صفتی است که همراه اسم می آید و شگفتی و تعجب گوینده را بیان می کند و با آهنگ مخصوص تعجب ادا می شود. مثال: چه خط زیبایی! حرف: بعضی از کلمات معنی مستقلی ندارند و در سخن برای  پیوند دادن...