contenthead
article title

دانلود پاورپوینت تجارت الکترونیکی

عنوان پاورپوینت
تجارت الکترونیکی
فهرست اسلاید های پاورپوینت

عریف تجارت الکترونیکی
انواع تجارت الکترونیکی
مهمترین عناصرتجارت الکترونیکی بنگاه
مبادله الکترونیکی داده ها
مبادله الکترونیکی داده یکپارچه درمقابل مبادله الکترونیکی مستقل
مبادله الکترونیکی داده های مالی
گردش اطلاعات در تجارت الکترونیکی
مبادله الکترونیکی داده های مالی درمقابل مبادله الکترونیکی داده ها
تاثیرتجارت الکترونیکی   
حسابداری وکنترل درتجارت الکترونیکی
اعتباررویدادها
صدور صحیح مجوزهای معاملات
حفاظت ازدارائیها
ازدست دادن خدمات
حسابداری تجارت الکترونیکی

بخشی از محتوای پاورپوینت

تعریف تجارت الکترونیکی:

عبارتست ازاستفاده سیستماتیک)منظم وباقاعده(ازپیشرفتهای فن آوری شبکه ای وارتباطات برای بهبودروشهایی که یک شرکت برای تعامل با فروشندگان ومشتریان خودبه کارمی گیرد.

تجارت الکترونیکی بنگاه به بنگاه:

هنگامی که اغلب مردم به تجارت الکترونیک می اندیشندرابطه بنگاه به مصرف کننده را تصورمی کنند. که بسیارساده میباشد بطور مثال یک مصرف کننده ایستگاه وب یک شرکت را مطالعه میکند وانتخاب های مختلف درسایت رامشاهده کرده آنگاه یک فرم سفارش را تکمیل می کندودر همان زمان وقوع معامله بهای خرید خودرا می پردازدکه معمولااین عمل بااستفاده کارت اعتباری انجام می شود.شرکت نیزپس ازآن کالاها را ارسال می کنندومعامله کامل می شود. 

مبادله الکترونیکی داده ه:

استفاده کامل ازمنافع حاصل ازمبادله الکترونیکی داده ها مستلزم این است که مبادله الکترونیکی داده هابطور کامل باسیستم اطلاعاتی حسابداری یکپارچه شود شکل1- 7تفاوت میان سیستم های مبادله الکترونیکی داده  کاملایکپارچه وسیستم مبادله  الکترونیکی مستقل رانشان می دهد.مشکل مبادله الکترونیکی داده مستقل این است که باسیستم اطلاعاتی  حسابداری یکپارچه نشده است.دراین سیستم مشتریان نمی دانند درزمانی که سفارش خودراارائه کرده اندآیااقلام درخواست شده درانباروجوددارد یااینکه سفارش آنها برگشت داده می شود.

مبادله الکترونیکی داده هاوانتقال الکترونیکی وجوه غیریکپارچه:

اگرچه تقریباکلیه بانکهامی توانندوجوه نقدرااز طریق شبکه اتاق پایاپای خودکار دریافت وارسال کنند ولی هربانکی قابلیت  پذیرش فعالیتها وارسال الکترونیکی داده هاراندارد.درنتیجه  بسیاری از شرکتها مجبور می شوند ازیک شبکه برای انتقال  الکترونیکی وجوه وازیک شبکه مستقل دیگربرای انتقال داده ها استفاده کنند.(بخش بالای شکل شماره 3-7) این موضوع وظیفه فروشندگان رادر کنترل مناسب پرداختهای  مشتریان اعتباری پیچیده می کندزیرااطلاعات مربوط به مبلغ  کل وجوه دریافت شده بطور جداگانه ازاطلاعات صورتحسابهای پرداخت شده به دست می آیدوبایددرحسابها ی مربوط اعمال شود.  سیستم اطلاعاتی خریدارنیز بایداطلاعات مربوط به پرداختهای خودرابه دوقسمت مختلف ارسال کند
مشخصات

نوع فایل : Powerpoint 2007

حجم دانلود : 198.9 کیلوبایت

تعداد اسلاید ها : 20 اسلاید

تعداد بازدید : 226

کد پاور پوینت : PPT815

قیمت : فقط 1500 تومان

خرید آنلاین و دانلود فوری
از پایگاه نشرستان، «با اطمینان» خرید کنید.
کیفیت کلیه محصولات «تضمین» شده است.
پس از پرداخت آنلاین، «فوراً» می توانید فایل خود را دانلود کنید.
پرداخت آنلاین، با «تمام کارت های عضو شتاب» امکان پذیر است.
خرید آنلاین فایل و دانلود فوری

contenthead