contenthead
article title

دانلود پاورپوینت بررسی رابطه بین مالکیت نهادی سهام و مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

عنوان پاورپوینت
بررسی رابطه بین مالکیت نهادی سهام و مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
فهرست اسلاید های پاورپوینت

مقدمه
بیان مسأله و اهمیت آن
پیشینه تحقیق
فرضیه های تحقیق
جامعه و نمونه آماری
ابزار جمع آوری اطلاعات
مراحل تجزیه و تحلیل اطلاعات
مدل رگرسیون مقطعی برای آزمون فرضیه ی اول
کنترل متغیرهای وابسته تأثیرگذار بر اقلام تعهدی غیر عادی
 مدل رگرسیون مقطعی برای آزمون فرضیه ی دوم
نتایج حاصل از آزمون فرضیه اول
نتایج حاصل از آزمون فرضیه دوم
نتیجه گیری

بخشی از محتوای پاورپوینت

جامعه و نمونه آماری:

-جامعه آماری :جامعه آماری تحقیق حاضر را کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تشکیل می دهند.
-نمونه آماری :برای تعیین نمونه مورد مطالعه، شرکت هایی از جامعه آماری یادشده، انتخاب شده اند که: پایان سال مالی آن ها ٢٩ اسفندماه باشد، از سال ۱٣٨٢ تا ۱٣٨٦، در بورس حضور داشته باشند، شرکت بین سال های  ۱٣٨ تا ۱٣٨٦، تغییر سال مالی نداشته باشد اطلاعات مورد نیاز شرکت، در دسترس باشد.با اعمال محدودیت های فوق، ٦۱ شرکت به عنوان نمونه تحقیق برای ٥ سال، معادل ٣٠٥ سال – شرکت، انتخاب شده است.

مدل رگرسیون مقطعی برای آزمون فرضیه ی اول:

σNETWORTHi : انحراف معیار در حقوق صاحبان سهام برای شرکت i در دوره ی 5 ساله ی نمونه که از طریق میانگین حقوق صاحبان سهام، مقیاس گذاری می شود.
σLIQUIDITYi : انحراف معیار در نقدینگی که بدین صورت محاسبه می شود: انحراف معیار سرمایه در گردش برای شرکت i در دوره ٥ ساله ی نمونه که از طریق میانگین سرمایه در گردش، مقیاس گذاری می شود.
ROSi : متوسط بازده فروش برای شرکت i در دوره ی نمونه ٥ ساله؛ معیار متوسط سودآوری عملیاتی؛
MBi : متوسط نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری ابتدای دوره شرکت i در دوره ی نمونه ٥ ساله؛ معیار متوسط چشم انداز رشد؛
CAPi  : متوسط مخارج سرمایه ای شرکت i در طول دوره ٥ ساله ی نمونه؛

نتایج حاصل از آزمون فرضیه اول:

در آزمون برآورد مدل رگرسیون مدل شماره(٣) از میان متغیرهای کنترل، متغیرهای متوسط نسبت اهرم(LEV)، انحراف معیار در نقدینگی((σLIQUIDITYi و متوسط مخارج سرمایه ای(CAPi)، در سطح معنی داری ٩٩%، معنی دار شده اند. از طرفی، آماره F به دست آمده در مدل کامل شماره(٣)، بیانگر معنی داری کلی مدل رگرسیونی برازش شده در سطح اطمینان٩٥ % می باشد.‌ همچنین، نتایج حاصل از مدل رگرسیون اقلام تعهدی غیرعادی(AAi)، بر اساس متغیر میانگین درصد مالکیت نهادی سهام عادی(INST)، ضریب متغیر میانگین درصد مالکیت نهادی سهام عادی(INST)، منفی به دست آمده است که پیش بینی موجود در فرضیه اول، مبنی بر این که سرمایه گذاران نهادی، مدیریت اقلام تعهدی شرکت را کاهش می دهند، تأیید می نماید. در نتیجه فرضیه اول در سطح معنی داری ٩٠%، مورد تأیید قرار می گیرد و می توان گفت که بین درصد مالکیت نهادی سهام و مدیریت سود، رابطه ای منفی و معنادار وجود دارد.

مشخصات

نوع فایل : Powerpoint 2007

حجم دانلود : 929.9 کیلوبایت

تعداد اسلاید ها : 22 اسلاید

تعداد بازدید : 246

کد پاور پوینت : PPT828

قیمت : فقط 1500 تومان

خرید آنلاین و دانلود فوری
از پایگاه نشرستان، «با اطمینان» خرید کنید.
کیفیت کلیه محصولات «تضمین» شده است.
پس از پرداخت آنلاین، «فوراً» می توانید فایل خود را دانلود کنید.
پرداخت آنلاین، با «تمام کارت های عضو شتاب» امکان پذیر است.
خرید آنلاین فایل و دانلود فوری

contenthead